Grāmatvedība Latvijā
Latvijā grāmatvedības kārtošanu reglamentē valsts normatīvie akti, Latvijas grāmatvedības standarti kā arī ES institūciju izdotie tiesību akti.
(http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/keeping-accounts/latvia/index_lv.htm)

Nodokļi Latvijā
Nodokļus un nodevas Latvijā reglamentē likums "Par nodokļiem un nodevām", konkrēto nodokļu likumi un saskaņā ar tiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi. Nodokļu un nodevu sistēma sastāv no valsts nodokļiem, valsts nodevām un pašvaldību nodevām.
(http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/latvia/index_lv.htm)

Statistikas atskaites Latvijā
Valsts statistikas likums reglamentē oficiālo statistikas datu apkopošanu.
(http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/submitting-statistics/latvia/index_lv.htm)

Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā
Uzņēmējdarbību Latvijā reglamentē galvenokārt Komerclikums, taču liela nozīme darījumos ir arī Civillikumam un Koncernu likumam. Turklāt vairākās nozarēs jārēķinās ar speciālām prasībām, kas atrunātas atsevišķos likumos vai Ministru kabineta noteikumos.
(http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/latvia/index_lv.htm)

Likums par grāmatvedību Latvijā
Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.
(
http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460)

Daudzfunkcionālais grāmatvedis Latvijā

Uzņēmuma vadītājs grāmatvedību var kārtot pats, var noslēgt darba līgumu ar grāmatvedi vai grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu. Uzņēmuma vadītājs uzņēmējdarbības sākumā var izpildīt arī sekretāres un lietvedes pienākumus vai var pieņemt darbā sekretāri un lietvedi.
Uzņēmējdarbības sākumā līdz uzņēmums uzsāk reālu darbību parasti paiet diezgan ilgs laika posms.
Šajā laika posmā uzņēmuma vadītājam, lai varētu pienācīgi veikt savus pienākumus, nepieciešams palīgs, kurš apkopo dokumentus grāmatvedībai, lietvedībai un palīdz izpildīt sekretāres pienākumus. Tāds palīgs ir daudzfunkcionālais grāmatvedis, jo viņam ir pieredze un zināšanas likumdošanā.


ABC finance Latvijā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ABC finance atbalsta praktisko grāmatvedību atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem aktiem, kas ir kompetentu grāmatvežu zināšanu, pieredzes un prasmju apliecinājums. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ABC finance trenē daudzfunkcionālos grāmatvežus atbilstoši profesionālās kompetences prasībām. Daudzfunkcionālo grāmatvežu kompetencē spēja sniegt palīdzību, lai sameklētu psiholoģiski atbilstošu grāmatvedi un sekretāri turpmākai darbībai.

Trenētā daudzfunkcionālā grāmatveža profesionālā kompetence

Daudzfunkcionālais grāmatvedis kompetents:
-
veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, organizēt, vadīt grāmatvedības uzskaiti un kontrolēt finansiālo darbību, ka arī ir gatavas ievērotmprofesionālā grāmatveža ētikas normas;
- izveidot grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus, kā arī reģistrēt novērtējamos saimnieciskos darījumus naudā un veikt reģistrēto saimniecisko darījumu pārbaudi;
- uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu, uzkrājumus, saistības un vadīt citus grāmatvežus.

Daudzfunkcionālais grāmatvedim pienākumos ietilpst nodokļu un norēķinu par nodokļiem uzskaite un aprēķins, tāpat arī darba samaksas aprēķins un norēķins ar darbiniekiem atbilstoši uzņēmumā pastāvošai samaksas sistēmai.

Daudzfunkcionālajam grāmatvedim ir:
- zināšanas
finanšu grāmatvedībā un LR nodokļu sistēmā un ir iemaņas vadības grāmatvedībā, darba un saimnieciskajās tiesībās;
- iemaņas sadarbībā ar nodokļu maksātājiem, ar VID klientu apkalpošanas centriem, ar citiem grāmatvežiem, sekretāriem, lietvežiem un grāmatvedības apkalpošanas uzņēmumiem.


.